parsooco@yahoo.com

مقاوم سازیimages

در پارثکو (Parsooco) ما می‌دانیم که هر پروژه‌ای نیاز به ساخت و ساز کاملا جدید ندارد و در بسیاری از موارد، برای تجهیزات، بهینه سازی تجهیزات موجود امکان پذیر است. دلایل مختلفی برای مقاوم سازی، بهبود و بهینه سازی تاسیسات وجود دارد همچون: مسائل مربوط به قابلیت اطمینان، هزینه‌های تعمیر و نگهداری مرتبط با بهره برداری از مشعل‌های قدیمی، ابتکارات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش هزینه‌های سوخت و موارد دیگر.

دلیل شما برای مقاوم سازی تجهیزات فعلی هر چه باشد، پارثکو (Parsooco) می تواند راه‌حل مناسبی را ارائه دهد تا اطمینان حاصل شود که عملکرد تجهیزات جدیدی بهتر شود. بسیاری از سیستم های احتراق در حال خدمت امروزه قدیمی و ناکارامد هستند. بهسازی به تجهیزات جدید، استفاده از فناوری کنترلی و اضافه نمودن ویژگی های جدید به سیستم های قدیمی می تواند عملکرد / کارایی / قابلیت اطمینان / افزایش توان عملیاتی / کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را سبب شود.