خدمات

اگر تجهیزات شما توسط گروه صنعتی و دانش بنیان پارثکو (Parsooco) ساخته شده باشد یا اگر توسط سازنده دیگری تامین شده باشد، ما می‌توانیم ایمنی، راندمان، کارکرد و عملکرد زیست محیطی تجهیزات شما را باز تعمیر، بهبود و ارتقا دهیم.