parsooco@yahoo.com

جستجو کردن

خدمات استیجاری

شما چه نیاز به یک فلر اضطراری داشته باشید و یا نیاز به پکیج مواد شیمیایی پرتابل و قابل حمل، پارثکو (Parsooco) تجهیزات قابل حمل و استیجاری خود را در اختیار شما قرار می دهد. سیستم‌های فلر باز و سیستم احتراق بخار محصور ما می تواند در هر جایی به کمک شما بیایند. همچنین پکیج […]