parsooco@yahoo.com

ظرفیت های تغییر

برای انجام تغییرات خود به پارثکو (Parsooco) مراجعه کنید ما می‌دانیم که تغییرات تعهدات بزرگی برای ما ایجاد می‌کنند و به همین دلیل است که پارثکو (Parsooco) اقدامات لازم را برای ساده سازی این فرآیند تا حد امکان انجام می‌دهد. پارثکو را برای همه بازرسی‌ها، بررسی‌ها، آزمایش‌ها، تعمیر و نگهداری و موارد دیگر از ابتدا […]