parsooco@yahoo.com

جستجو کردن

فرصتهای شغلی

پارثکو (Parsooco) فرهنگی را ترویج می‌کند که افراد خود را به چالش می‌کشند و به آنها پاداش می‌دهد تا با هم رشد کنند و موفق شوند. ما به عنوان یک تیم، یکدیگر را مسئول حفظ تمرکز بر برتری فنی، کیفیت و روابط بلند مدت با مشتری می‌دانیم. خدمات مشتریان پارثکو (Parsooco) و تعهدات ما به […]